• Обжалване на наказателни постановления и актове за нарушения;
  • Правни консултации по административно-правни въпроси;
  • Процедури пред общински, държавни и др. органи и администрации;
  • Процесуално представителство и защита при водене на административно-правни дела;
  • Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и др. контролни институции.