• Регистрация на търговци и търговски дружества, клонове;
  • Регистрация на търговски представителства на чужди компании;
  • Преобразуване и реорганизация на търговски дружества;
  • Извършване на правен анализ (дю дилиджънс);
  • Съдебна защита на съдружници/акционери;
  • Съдебна защита по търговски дела;
  • Юридическо консултиране на търговски сделки,
  • Изготвяне на договори и придружаващи документи;
  • Събиране на вземания от търговски сделки;
  • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества.