• Текуща правна помощ по време на данъчни ревизии;
  • Обжалване на ревизионни доклади и данъчно-ревизионни актове;
  • Защита по данъчни спорове пред данъчната администрация и пред съда;
  • Намаляване на данъчната тежест при сделки с контрагенти от ЕС и други държави;
  • Изготвяне на индивидуални планове за намаляване на данъчната тежест на клиента;
  • Консултации и съдействие за избягване на двойно данъчно облагане.